Loading
בחר תאריך יציאה
בירוק - טיסות ארקיע
בכחול - תאריכים להזמנה
היעדים הנבחרים:
כל היעדים:
בחר

חפש עכשיו

יציאה ב -
בחר יעד
בחר תאריך
גמיש בתאריך? הצג הצעות משתלמות בתאריכים קרובים

תנאי השימוש

תקנון שימוש באתר האינטרנט ארקיע click

הקדמה
1. אתר האינטרנט ארקיע click מופעל ע"י חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ וקבוצת ארקיע (להלן: "האתר" או "ארקיע"). האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים בתחום התעופה ע"י גולשים באינטרנט בישראל.
2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין ארקיע לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא  תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיו.
3. אישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי הקלדה על: "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו של המשתמש לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד ארקיע ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מטעמם, אלא על פי המפורט בתקנון.
4. לארקיע שמורה הזכות לשנות בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר. התקנון המחייב לגבי כל הזמנה הוא התקנון המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה.
5. האמור בלשון זכר בתקנון - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.
6. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני במספר 5758* או בכל מספר טלפון אחר המוביל אליו, מהווה את הסכמתך לתנאי התקשרות ו/או לתנאי מוביל אווירי ו/או לתקנון ארקיע אקספרס הנוגעים למוצרים שהזמנת ואת הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא את התנאים הנ"ל ואת תקנון זה במלואם ובעיון.
7. 
אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון ו/או הסכם ההזמנה המפורט בו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה.
8. הוראות תקנון זה וכן סיכום ההזמנה המצורף אליו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא בינך לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. בכל מקרה של סתירה ו/או פער בין האמור בתקנון זה לבין סיכום ההזמנה, יגבר האמור בסיכום ההזמנה על האמור בתקנון זה.

כללי
9. החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר ו/או באמצעות מוקד טלפוני.
10. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות המוצגים באתר, יש לבחור את המוצר או השירות המבוקשים ולהיכנס לדף הכולל מידע נוסף אודות המוצר או השירות.
11. על מנת לעבור לטופס ההזמנה באתר, יש להירשם ע"י הקלדת פרטים דוגמת שם משתמש, סיסמה, דוא"ל, מספר טלפון וכו'.
12. לתשומת ליבך - הרשמה לאתר מהווה אישור לארקיע לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי ארקיע וכן מידע שיווקי ופרסומי המתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר אותו רכשת בעת מסירת המידע. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של האתר, המצורף גם הוא לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
13. על המזמינים באתר לוודא כי ברשותם:    
13.1. דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ
13.2. אשרת כניסה למדינות המתוכננות לביקור
14. אין ארקיע אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי השגת אשרה מתאימה או עקב יציאתו לחו"ל באשרה בלתי מתאימה או כלל ללא אשרה או יציאתו בדרכון מוגבל או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אזרח של מדינה עוינת למדינה אשר מנפיקה את האשרה.
15. יובהר ויודגש, ביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה אישור של ארקיע על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מחברת כרטיס האשראי.
16. לתשומת לבך, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לארקיע ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי מטעם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים.
17. כל טעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת יעד הטיסה, מס' הכרטיסים ו/או כמות השירותים המוזמנים ו/או טעות בהקשת גילאי הנוסעים תהיה באחריות המשתמש בלבד.
18. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הגולש הודעה מתאימה מנציגי ארקיע. לצורך השלמת הרכישה יידרש הגולש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של ארקיע לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי.
לא פעל הגולש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה ובכל מקרה לא פחות משלושה ימים לפני התאריך המיועד למתן השירות, תהיה ארקיע זכאית לבטל את ההזמנה.
19. מחירי המוצרים והשירותים הנמכרים באמצעות האתר ומרכז ההזמנות משתנים מעת לעת. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע.
20. מחירים הנקובים במטבע חוץ יגבו על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע ביום התשלום.

 

בעלות ושמירה על זכויות
21. האתר, הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר הקשור בו הנם קניינה הפרטי הבלעדי של ארקיע או במידה ומפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם גופים. המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י ארקיע.
22. שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר.
23. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו הינם קניינה הבלעדי של ארקיע או במידה שפורסמו מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.

כשרות להשתמש באתר
24. כל משתמש רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
24.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
24.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
24.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
24.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ביטול ושינוי עסקה
25. ביטול עסקאות יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981) (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל) יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם:
25.1. ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ("צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי);
25.2. ההזמנה בוצעה שמונה ימים או יותר (שאינם ימי מנוחה) ממועד היציאה;
25.3. הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום בצוע ההזמנה; 
25.4. הביטול נעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה.  

26. ביטול בכתב יש לשלוח למספר פקס 03-6900806, חובה לציין על גבי הפקס מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו.
27. כל מקרה של ביטול/שינוי ההזמנה יתבצע בהודעה בכתב בלבד (במכתב או בפקס) ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס ביטול/שינוי במשרדי ארקיע. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום מנוחה, ייחשב יום הביטול/שינוי כיום הראשון שלאחר יום המנוחה. הביטול יכנס לתוקפו רק אם קיבל הנוסע אישור ביטול מנציג ארקיע.
28. ארקיע ממליצה למשתמש באתר על רכישת ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים.
29. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי נשים הרות המחליטות לטוס על דעתן ואחריותן ולאחר שמובהר כי בכל טיסה לכל יעד ייתכן ותגרום פגיעה ו/או נזק לאישה ההרה ו/או לעובר הרי שנוסעת הרה עד שבוע 27 כולל, בחתימתה על טופס ההזמנה ו/או עם קבלת הכרטיסים ו/או ביצוע ההזמנה בחברת ארקיע משחררת את ארקיע ו/או מי מטעמה  מאחריות. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נוסעת הרה משבוע 28 עד 33 לא כולל, המחליטה לטוס, חייבת להביא עימה אישור רפואי באנגלית בו רשום שאין מניעה לטוס ואין כל חשש ללידה מוקדמת.

שמירה על פרטיות וסודיות
30. ארקיע מכבדת את פרטיות הלקוח ונוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור עליה, ככל האפשר. לעיון במדיניות הפרטיות העדכנית של האתר 
לחץ כאן. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

תנאים נוספים
31. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באתר, משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.
32. נפלה טעות קולמוס בתיאור ו/או מחיר המוצר ו/או השרות המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את ארקיע, אך ארקיע תהא רשאית לבטל את העסקה.
33. ארקיע לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
34. ארקיע אינה מתחייבת כי הקישורית (link) בכל קישורית תוביל לאתר אינטרנט פעיל.
35. ארקיע ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא.
36. ארקיע ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר בשל כניסה לאתר. כמו כן אין ארקיע אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר.
37. ארקיע לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמש ו/או גורם אחר. המשתמש ישפה ו/או יפצה את ארקיע ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ו/או הוצאות משפטיות כלשהם אשר יחולו על ארקיע כתוצאה משימושו באתר.
38. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ארקיע ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ארקיע נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
39. רישומי המחשב של ארקיע בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
40. ארקיע תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
40.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
40.2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/שירותים המוצעים למכירה;
40.3. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
40.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
40.5. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
40.6. אם יתברר לארקיע ו/או מי מטעמה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו קנה לצד ג' ו/או לסחור בו.

שונות
41.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
42. בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט בישראל, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.
43. מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד ארקיע, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.
44. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך __________וניתן לשינוי בכל עת ע"י ארקיע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
45. כתובת החברה: שדה התעופה דב ת.ד. 39301 תל אביב 61392.

לש0987-11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


תקנון קמפיין 019 - קיץ 2018

1. כללי

1.1. מבצע קיץ הנערך על ידי חברת ארקיע אינטרנשיונל (1981) בע"מ (להלן: "ארקיע" ו/או "החברה"). הפעילות מיועדת לכל לקוח פרטי אשר יבצע הזמנה מזכה (כהגדרתה להלן). במסגרת המבצע, כל משתתף אשר יבצע הזמנה מזכה מהחברה, ייהנה מההטבה (כהגדרתה להלן) והכל בכפוף וכמפורט בתקנון המבצע ולכל דין (להלן: "התקנון").


1.2. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.


1.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או המבצע ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.


1.4. ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון, על פי שיקול דעתה של החברה ו/או מי מטעמה. התקנון המעודכן יהיה זמין במדיה ובאתר ארקיע. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן באתר ארקיע, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 


1.5. לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ולא יבוא אחריה דבר.


1.6. מובהר היטב, כי (1) ארקיע מוכרת אך ורק את מוצר ארקיע ואין לארקיע כל אחריות בקשר לסים ו/או חבילת הגלישה; (2) חברת 019 היא האחראית הבלעדית לסים ו/או חבילת הגלישה.


1.7. אין לפרש את ההטבה או כל הוראה בתקנון זה ככאלה המהווים חיווי דעה של ארקיע אודות ההטבה.


2.  הגדרות


בתקנון זה:
"משתתף" – אדם פרטי אשר ביצע הזמנה מזכה. 
            
 "הזמנה מזכה"-  משתתף אשר ביצע הזמנה טלפונית ישירות ממרכז ההזמנות של החברה (לא באמצעות סוכני נסיעות וכיו"ב) ולא באמצעות: אתר האינטרנט של ארקיע ו/או באמצעות מערך המובייל של החברה ו/או האפליקציה של החברה, אשר עומד בתנאים המצטברים הבאים: (1) תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין; (2) מלאו לו 18 שנים; (3) ביצע הזמנה חדשה של מוצרי ארקיע (כהגדרתם להלן) בתקופת המבצע; (4) מסר את מלוא הפרטים האישיים הנדרשים (כהגדרתם להלן) ואישר העברת הפרטים הנדרשים מתוכם ל- 019  (לפי העניין) (5) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות חתימה על כל כתב הסכמה ו/או כתב ויתור ו/או כל הצהרה שהיא שתידרש על ידי ארקיע, על פי שיקול דעתה הבלעדי. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ארקיע /ואו עובדי 019 ו/או ספקים העובדים עימם. 

"ההטבה"–  סים גלישה בחו"ל של מפעילת התקשורת 019 המקנה חבילת גלישה (כהגדרתה להלן), וכן שיחות נכנסות ללא עלות, אשר ייאסף על ידי המשתתף בסניף 019 בנתב"ג או בשאר סניפי 019 ברחבי הארץ. 019 תהיה אחראית למוצר הסים ו/או חבילת הגלישה שתמומן על ידי ארקיע עבור הלקוח ותוענק ותשווק באמצעות 019. כל עלות נוספת הנובעת מהרחבות של חבילת הגלישה, לרבות בגין שיחות יוצאות או חריגה מהיקף הגלישה נשוא ההטבה, ימומנו על ידי הלקוח עבורו ועבור כלל משתתפי ההזמנה. המבצע הינו לכמות סימים מוגבלת שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.     

"019" - טלזר 019 שרותי תיקשורת בינלאומיים בע"מ, ח.פ 514384197.   

"חבילת גלישה" -  נפח גלישה של 1 ג'יגה בייט (1GB) במגוון יעדים נבחרים בלבד. על המשתתף לברר את העידים בהם ניתן לעשות שימוש בסים עם 019 במוקדי השירות של 019. בסיום ניצול חבילת הגלישה לא ניתן עוד להמשיך בגלישה, אלא אם המשתתף ירכוש חבילה נוספת ישירות מחברת 019  בהתאם לתנאיה.     

"תקופת הפעילות" - החל מיום 18.6.2018 ועד ליום 15.7.2018, ובלבד שההזמנה שבוצעה כוללת יציאה לחו"ל בין התאריכים 12.6.2018- 4.8.2018.   

 "פרטים אישיים" - פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, מספר ההזמנה, מספר האנשים הנוספים הנכללים בהזמנה מלבדו הזכאים להטבה, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ארקיע ו/או מי מטעמה.            

3.  תנאי ההשתתפות בפעילות/ במבצע


3.1.  ההשתתפות במבצע וקבלת ההטבה תעשה בכפוף להוראות התקנון ובהתאם להנחיות החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. החלטת החברה תהיה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.


3.2. המבצע יפורסם באמצעות מערך השיווק והמדיה של החברה.


3.3. ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.


3.4. מובהר כי רק הזמנות מזכות שיבוצעו בין התאריכים 12.6.2018 ועד 15.7.2018 ייהנו מההטבה. לעניין זה יהוו רישומי החברה באשר למועד הזכאות של רכישה מסוימת להשתתפות במבצע ראיה חלוטה.  


3.5. ההטבה תינתן לכל הנוסעים, מעל גיל 12, שנרשמו תחת ההזמנה המזכה הרלוונטית, כאשר כל הזמנה ייתכן ותכלול יותר מנוסע אחד.


3.6. ההטבה תינתן בגין הזמנת טיסות הלוך ושוב ארקיע בלבד (IZ) לחו"ל לרבות במסגרת חבילות או טיולים מאורגנים, לא כולל טיסות ארקיע לזנזיבר ובלבד שההזמנה כוללת יציאה לחו"ל בין התאריכים 12.6.2018 - 4.8.2018 (להלן: "מוצרי ארקיע"). מובהר כי מוצרי ארקיע אינם כוללים טיסות סדיר (של חברות אחרות מארקיע) או כל מוצר אחר שאינו טיסת ארקיע לחו"ל.


3.7. החברה רשאית לשנות או להפסיק את המבצע, לרבות לשנות את תאריכים ו/או הטיסות עליהן  חל המבצע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, ההטבה תחול אך ורק על מחירים שוטפים, לא יתאפשר כפל מבצעים ו/או כפל הנחות מתוקף שת"פ עם גופים עסקיים ו/או מוסדיים.


3.8. לאחר רכישת מוצר ארקיע, ולצורך מימוש ההטבה, ככל הניתן וככל הרלוונטי לפי תקנון זה, להשלים את הליך מימוש ההטבה באיסוף מוצר הסים באחד מסניפי חברת 019.


3.9. מימוש ההטבה יהיה באחריותו הבלעדית של המשתתף. על המשתתף לדאוג לבצע את כל ההליך הנדרש לצורך קבלת סים הגלישה, הכולל איסוף המוצר מסניף 019 בנתב"ג או משאר סניפי 019 ברחבי הארץ (עבורו ועבור נוסעים עמו בהזמנה, אם רלוונטי). השלמת מימוש ההטבה וסיום ההליך כנדרש יהיה רק עם קבלת סים הגלישה באחד מסניפי 019. יש להביא בחשבון את פרק הזמן הנדרש למימוש ההטבה בסניף 019 בנתב"ג בכדי להגיע לטיסה בזמן, וכן את שעות פעילות סניף 019 בנתב"ג. המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין עיכובים בתור למימוש ההטבה שמנעו ממנו את המימוש בטרם המראת הטיסה וכל האחריות בעניין זה מוטלת על המשתתף בלבד. אי ביצוע ההליכים הנדרשים והנחיות 019, עלול לפגוע במימוש ההטבה.


3.10.  ההטבה תקפה רק להזמנות חדשות, וזמינה לכלל לקוחות החברה (בכפוף לתנאי ההטבה ולהוראות תקנון זה), אשר יבצעו הזמנה מזכה. הזמנה מזכה תתאפשר אך ורק באמצעות ביצוע הזמנה ישירה (כמפורט לעיל), ולא באמצעות סוכני נסיעות וכיו"ב.


3.11. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את ההטבה, כולה או חלקה, ו/או כמויותיה ו/או תאריכי הטיסה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי בכל עת. ההטבה אינה ניתנת להמרה ו/או להמחאה ו/או להסבה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה ו/או מוצר אחר.


3.12. ההטבה אינה כוללת הנפקתו של דרכון ו/או ויזה מתאימה, ככל שזו נדרשת. מובהר כי החברה לא תהיה האחרית לטיבה, איכותה, מהותה, שווייה, התאמתה למשתתף, וכיוצא באלו, ביחס להטבה. ההטבה אינה כוללת מסים ככל שאלו יחולו בגין מימוש ההטבה. כל מס אחר יחול על הזוכה בלבד.


3.13. יובהר כי, ייתכן וההטבה ומימושה יהיו כפופים למגבלות נוספות, כפי שיפורטו באתר החברה ו/או דף המבצע ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה בהתאם לשיקול דעתה. לא תעמוד לכל משתתף ו/או לזוכה ו/או למקבל ההטבה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין מימוש ההטבה או אי מימושה לפי העניין ובהתאם לסוג ההטבה, התאמתה לצרכי הזוכה, ערכה ולרבות בשל כל שינוי בה מכל סוג שהוא. מובהר בזאת כי קבלת ההטבה הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.


3.14. לא תהיה לאדם כלשהו, לרבות משתתף, כל טענה כנגד החברה במידה ולא ימצא מתאים להשתתף במבצע כאמור בתקנון זה  ו/או במידה ולא יהיה רשאי להשתתף במבצע מכל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה והחברה שומרת על זכותה להודיע לכל אדם כי אינו רשאי להשתתף במבצע בכל מועד ובכל שלב אף אם הובטח או נאמר לאותו אדם כי הוא יהיה זכאי להשתתף במבצע. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את סך ההטבות המיועדות למבצע מפעם לפעם, בלא צורך במתן הודעה כלשהי. 


3.15. השימוש בהטבה מצריך טלפון סלולרי בעל כרטיס סים. עם זאת, לחברה לא תהיה כל אחריות במידה ומשתתף מסוים לא יצליח לעשות שימוש במכשירו בכרטיס הסים של 019 שסופק לו, מכל סיבה שהיא. 

 4. אחריות ושיפוי


4.1. המשתתף מצהיר בזאת, כי ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ארקיע ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות בגין כל נזק (לרבות נזק גוף ו/או עוגמת נפש וכיו"ב), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, ישיר או עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם המבצע, קיומו של המבצע, ו/או  שינויו של המבצע ו/או ביטולו של המבצע, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או בקשר עם ההטבה ו/או השימוש בה.


4.2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש ההטבה כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו.


4.3. המשתתף פוטר בזאת את ארקיע,  מנהליה,  עובדיה ומי מטעמה,  מכל טענה,  דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או קבלת (או אי קבלת) ההטבה ו/או שימוש בהטבה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.


4.4. מובהר היטב, כי (1) ארקיע מוכרת אך ורק את מוצרי ארקיע ואין לארקיע כל אחריות בקשר לסים ו/או חבילת הגלישה; (2) חברת 019 אחראית למוצר הסים ו/או חבילת הגלישה מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מובהר בזאת כי ארקיע אינה בעלת סים הגלישה ו/או אינה צד לסים וחבילת הגלישה המוענקים במסגרת הפעילות, וארקיע לא תעניק שירות ו/או מידע כלשהו בקשר עם השימוש בסים ו/או בחבילת הגלישה כאמור. בכל שאלה ו/או תקלה ו/או מידע ו/או עניין הנוגע ו/או בקשר עם סים הגלישה נשוא ההטבה יש לפנות לחברת 019 במוקדי השירות שלה.


4.5. כמו כן, אין בציון שמה של ארקיע בכל צורה ודרך שהיא בקשר עם ההטבה ו/או סים הגלישה, כדי להטיל על ארקיע אחריות כלשהי בכל הנוגע סים הגלישה.


4.6. באחריות 019 בלבד לפעול בהתאם להוראות הדין החלות בענף התקשורת, לרבות מתן מידע הנדרש למשתתף.


4.7. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והמשתתף יישא בכל אחריות,  מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את ארקיע ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה,  מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן,  בגין לכל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.


4.8. לארקיע לא תהא כל אחריות בדבר טיב ההטבה איכותה ופגמים בה (ככל שישנם), ולא תישמע כל טענה כנגד ארקיע בעניין פגם ו/או אי התאמה בעניין ההטבה, אופן מימושה, וכל טענה אחרת הנוגעת למימוש ההטבה. אין לפנות לארקיע בכל הנוגע לשיווק המוצר סים הגלישה או חבילת הגלישה, תנאיו, חריגיו או לשירות שיידרש בקשר עם המוצר, ובכל עניין כאמור, יש לפנות 019.


4.9. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש לקצר את התקופה בה ניתן יהיה להשתתף במבצע או להאריכו; ו/או - לשנות את תנאי המבצע; ו/או - להוסיף עליהם או לגרוע מהם; ו/או - לשנות ו/או להחליף את ההטבה המוענקת במסגרת המבצע; ו/או - לבטל את המבצע בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במבצע, והחברה לא תחוב בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.


4.10. בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.     

4.11. החברה אינה מתחייבת שהמבצע ו/או מימוש ההטבה לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהא חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את המבצע טרם תום תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.     

4.12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי  ארקיע לא תהיה אחראית באופן כלשהו גם לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור.     

4.13. ככל שהזוכה יהיה קטין קבלת ההטבה מותנית בהסכמת האפוטרופוסים של הקטין.     

4.14. החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.


4.15. המשתתף מצהיר כי התחייבויותיו לעיל הינן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לשינוי או ביטול.


שונות

4.16. אין כפל מבצעים או חפיפה עם מבצעים אחרים של החברה, וכן לא יתאפשר כפל מבצעים ו/או כפל הנחות מתוקף שת"פ עם גופים עסקיים ו/או מוסדיים.


4.17. משתתף אשר יהא זכאי לקבלת ההטבה, בהתאם להוראות תקנון זה, לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות  ו/או להסבה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה אחרת, את זכותו מכוח תקנון זה לצד שלישי כלשהוא.


4.18. החברה לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלה על עצמה במפורש בתקנון זה.


4.19. כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ההטבה ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. 


4.20. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.


4.21. החברה תהא רשאית להשתמש במידע האישי של המשתתפים בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות הרלבנטיים. 


4.22. החברה תהא רשאית להכניס את פרטי המשתתפים למאגר מידע של החברה לצורך שליחת דיוורים שיווקיים לאחר שהנמען הסכים לכך בעת ביצוע ההזמנה.  משתתף שאינו מעוניין להמשיך ולקבל דיוור, רשאי לבקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה באמצעות פנייה לחברה או בדרך שבה התקבל הדיוור.


4.23. למען הסר ספק, אין בתקנון זה ו/או בתנאיו בו בכדי לגרוע מהקבוע ממדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר החברה ו/או בתקנון אתר החברה. 

4.24. המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.       

 

נגישות