Loading
בחר תאריך יציאה
בירוק - טיסות ארקיע
בכחול - תאריכים להזמנה
היעדים הנבחרים:
כל היעדים:
בחר

חפש עכשיו

יציאה ב -
בחר יעד
בחר תאריך
גמיש בתאריך? הצג הצעות משתלמות בתאריכים קרובים

תנאי התקשרות

תנאים "ארקיע אינטרנשיונל"

תנאי התקשרות ופרטים על אישרור טיסות בין "ארקיע אינטרנשיונל" לבין הנוסע ו/או הסוכן כל ההסדרים הקשורים בהשתתפותו של נוסע בטיסת שכר יהיו בכפוף לתנאי ההתקשרות שלהלן:


 כללי
א) בתנאי התקשרות אלה:
"החוקים" - לרבות חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג - 1963 ,חוק התובלה האוירית, תש"ם-.1980 וכן 
חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב- 2012.
"התקנות" - לרבות תקנות רישוי שרותי התעופה (טיסות שכר), התשמ"ב- 1982 , על תיקוניהן.
"טיסות שכר" - טיסה שבה שוכרים מארגן או מארגנים במשותף את כל קיבולת כלי הטיס לשם  מכירתה לאחרים או שבה אדם שוכר את כל קיבולת כלי הטיס לשימוש עצמי.
"חבילת תיור" - תיור הכולל טיסה הלוך ושוב ושרותי קרקע שהוסדרו מראש והנמכרים מראש  במחיר כולל.
"המוביל" - מוביל אוירי לרבות ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ וכל המובילים האויריים
המתחייבים להוביל את הנוסע או את כבודתו לפי תנאי התקשרות אלה, על מנת לבצע כל שרות הכרוך בחבילת התיור ו/או בטיסות.
"אמנת ורשה" - האמנה לאיחוד כללים מסויימים בדבר תובלה אוירית בינלאומית, שנחתמה בוורשה ב- 12 באוקטובר, 1929 או אמנה זו כפי שתוקנה בהאג ב- 28 בספטמבר 1955 , או הפרוטוקול הרביעי המתקן את אמנת ורשה כפי שתיקן אותה פרוטוקול האג, שנחתם במונטריאול ביום 25 בספטמבר 1975 הכל לפי הישים מביניהן.
"המארגן" - ארקיע אינטרנשיונל (1981) בע"מ, משדה התעופה דב, ת.ד. 39301 תל-אביב, 61392 (ארקיע אינטרנשיונל).
"הנוסע" - אדם המבצע הזמנה אצל המארגן, בין במישרין ובין בעקיפין, להשתתף בטיסת שכר ואו בחבילת תיור.
"הסוכן" - לרבות סוכן נסיעות.
"הזמנה" - הזמנת סוכן או נוסע להשתתפותו של נוסע בטיסת שכר ו/או בחבילת תיור.

ב) תנאי ההתקשרות כפופים לכללים ולהגבלות הנהוגים לגבי טיסות שכר, כפי שנקבעו בכל דין, לרבות בחוקים ובתקנות.
השירותים המוצעים כמפורט לעיל ו/או התשלום בגינם מהווים הסכמתו המפורשת של סוכן הנסיעות ו/או הנוסע לתנאים הכלליים כמפורט להלן ומהווים את חוזה ההתקשרות בין סוכן הנסיעות ו/או הנוסע לבין ארקיע אינטרנשיונל (1981) בע"מ (להלן: "המארגן"). בכל מקרה של חילוקי דיעות
יחייבו תנאים כלליים אלה ולא תשמע טענה כי סוכן הנסיעות ו/או הנוסע לא קראו ו/או לא הופנו לתנאים כלליים אלה.

המחיר כולל:

 - טיסה הלוך ושוב.
- העברה משדה התעופה למלון ובחזרה (אם צויין במפורש).
- לילות במלון לפי בחירה (אם צויין במפורש).
- מיסי נמל.
- עלויות ביטוח ובטחון
מחיר כרטיס טיסה לתינוק (עד גיל שנתיים) אינו מקנה זכות למושב, מטען ו/או עריסה ו/או שרות כלשהו הניתן על ידי המוביל.

המחיר אינו כולל:

- ארוחות ו/או כיבוד ו/או שתייה בטיסה (אלא אם נמסר אחרת בעת בצוע ההזמנה)
- ביטוחים נוספים כלשהם.
- הוצאות עבור דרכון וויזה. 

- על הנוסע לדאוג לקיום ביטוח מתאים מקיף ונרחב, לפי צרכי הנוסע, לרבות ביטוח אישי ומטען.


תנאי הרשמה ותנאי תשלום

המחירים נקובים במטבע זר כאשר התשלום יבוצע בשקלים לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. יודגש כי המחירים נקבעו לפי תעריפי נותני השירותים בפועל. שינוי בתעריפים ו/או בשער החליפין עשוי להביא לשינוי במחירים הנקובים בהזמנה.
על כל לקוח למסור פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה. החיוב יעשה בכפוף למדיניות החיובים ודמי הביטול של המארגן.


הזמנת סוכן/נוסע
הזמנה ע"י סוכן/נוסע אצל המארגן להשתתפותו של נוסע בטיסת שכר ו/או בחבילת תיור, מחייבת אותו מיד עם ביצועה של ההזמנה במרכז ההזמנות של המארגן.


אי קבלת הזמנה
א) המארגן שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל ולא לאשר הזמנה של סוכן/נוסע על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לנמק את סיבת הסירוב.
ב) לא קיבל המארגן או לא אישר הזמנה כאמור לעיל, יוחזרו במלואם לסוכן/נוסע התשלומים
ששולמו, אם שולמו, בגין ההזמנה שלא נתקבלה או שלא אושרה.


דמי ביטול הזמנה
מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך זה, המארגן אינו אחראי למתן החזר כספי בגין שירותים שלא נוצלו על ידי הנוסע.
מוסכם כי במקרה של ביטול הזמנה על ידי הנוסע/הסוכן, יחויב הנוסע/הסוכן בדמי ביטול המפורטים להלן (אלא אם יימסר אחרת במעמד  ההזמנה ולמעט חודש יולי, חודש אוגוסט, ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות ולמעט היעדים שיפורטו במסמך זה בהמשך)
- עד 22 יום לפני טיסה יגבו דמי טיפול בסך של $25 לאדם.
- החל מ- 21 יום ועד 14 יום לפני הטיסה
יגבו דמי ביטול בשיעור 30% מערך העסקה.
- החל מ- 13 ימים ועד 8 ימים לפני הטיסה,
יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך העסקה.
- החל מ- 7 ימים ועד 4 ימים לפני הטיסה,
יגבו דמי ביטול בשיעור 75% מערך העסקה.
- נתנה הודעת ביטול החל מ- 3 ימים  לפני מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד,
יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך החבילה.

דמי ביטול מיוחדים לחודש יולי, חודש אוגוסט, ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות:

בהזמנות לחודש יולי, חודש אוגוסט, ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות (לרבות ערב חג, חול המועד וטיסות ביום שלמחרת החג), יגבו דמי ביטול כמפורט להלן בגין כל הזמנה שהיא לכלל מוצרי ארקיע אינטרנשיונל:

- עד 45 יום לפני טיסה יגבו דמי טיפול בסך של $25 לאדם.
- החל מ- 44 יום ועד 16 יום לפני הטיסה יגבו דמי ביטול בשיעור 30% מערך העסקה.

- החל מ- 15 יום ועד 8 ימים לפני הטיסה יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך העסקה.

- נתנה הודעת ביטול החל מ 7- ימים לפני מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור- 100% מערך העסקה.

האמור לעיל לא יחול על טיסות סדירות של חברות תעופה אחרות, טיולים מאורגנים, חבילות סקי וחבילות קלאב מד, שם יחולו דמי הביטול האמורים בפסקאות הרלוונטיות להזמנות אלו.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981) המפורטות להלן.

 

דמי ביטול בטיסות סדירות של חברות תעופה אחרות:

טיסות בינלאומיות:

התשלום ייעשה על פי דמי הביטול שיגבו על ידי חברות התעופה השונות ובתוספת דמי טיפול בסך של 50$ לאדם .

 

דמי ביטול בטיסות פנימיות בחו"ל:

מרגע ביצוע ההזמנה יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור- 100% מערך העסקה .

 

 

דמי ביטול עבור חבילות סקי

החל מ- 365 יום ועד 45 יום לפני הטיסה יגבה סך של 100 יורו לאדם

החל מ- 44 יום ועד 14 יום לפני הטיסה יגבו דמי ביטול בשיעור 25% מערך העסקה.

החל מ- 13 יום ועד 8 ימים לפני הטיסה יגבו דמי ביטול בשיעור  50% מערך העסקה.

נתנה הודעת ביטול החל מ- 7 ימים לפני מועד הטיסה ועד מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.


דמי ביטול עבור טיולים מאורגנים 

- החל מרגע אישור הטיול ועד 32  ימים לפני הטיסה יגבו דמי ביטול בסך של $50 לאדם.
- החל מ- 31 יום ועד 22 ימים  לפני הטיסה
יגבו דמי ביטול בשיעור  25% מערך העסקה.

- החל מ- 21 יום ועד 11 ימים  לפני הטיסה יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך העסקה.

- החל מ- 10 ימים ועד 6 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 75% מערך העסקה

נתנה הודעת ביטול החל מ- 5 ימים  לפני מועד הטיסה ועד מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.

דמי ביטול עבור חבילות קלאב מד (אלא אם יימסר אחרת במעמד העסקה)

דמי החבר לא יוחזרו ללקוח בכל מקרה.
- עד 31 יום לפני טיסה יגבו דמי ביטול בסך של 20 יורו לאדם.
- החל מ- 30 יום ועד 15 יום לפני הטיסה
יגבו דמי ביטול בשיעור 20% מערך העסקה.
- החל מ- 14 יום ועד 9 ימים לפני הטיסה
יגבו דמי ביטול בשיעור 40% מערך העסקה.
- החל מ- 8 ימים ועד 3 ימים לפני הטיסה
יגבו דמי ביטול בשיעור 80% מערך העסקה.
נתנה הודעת ביטול החל מ- 2 ימים לפני מועד הטיסה ועד מועד הטיסה,
או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.
עם סגירת ההזמנה על הלקוח לחתום על תדפיס "תנאים כלליים של קלאב מד" שישלח אליו.
המארגן שומר לעצמו את הזכות לקבוע דמי ביטול שונים, לרבות דמי ביטול גבוהים יותר, בגין חבילות מסוימות (כדוגמת חבילות סקי, ואחרים) כפי שנמסר בסיכום ההזמנה. תוקף הביטול מותנה בקבלת מספר ביטול מאת המארגן.

דמי ביטול עבור חבילות לזנזיבר ואיי סיישל :

-החל מ- 40 יום ועד 30 יום לפני מועד הטיסה יגבו סך של 50% מערך החבילה.

-החל מ- 30 יום ועד 21 יום לפני מועד הטיסה יגבו סך של 75% מערך החבילה.

-החל מ- 21 יום ועד מועד הטיסה יגבו סך של 100% מערך החבילה.


דמי ביטול עבור חבילות לסרדיניה ובאטומי:

- עד 45 יום לפני מועד הטיסה יגבו דמי ביטול בסך של $25 לאדם.
-החל מ- 45 יום ועד 14 יום לפני מועד הטיסה יגבו דמי ביטול בשיעור 30% מערך עסקה.

-החל מ- 13 יום ועד 8 יום לפני מועד הטיסה יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך העסקה.

-נתנה הודעת ביטול החל מ 7- ימים לפני מועד הטיסה ועד מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה

 במועד יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.

 

דמי ביטול עבור טיסות וחבילות לתאילנד:

דמי הביטול ליעד זה מפורטים במסמך נפרד, שמפרט תנאי טיסות וחבילות נופש לתאילנד,

תחת הכותרת, דגשים והשלמות: סוגי תעריפים בטיסות ת"א- בנגקוק , בנגקוק- ת"א.  

 

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981) המפורטות להלן.

 

ביטול עסקת מכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981):
בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל), יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם:
- ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ("צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי);
- ההזמנה בוצעה שמונה ימים או יותר )שאינם ימי מנוחה( ממועד היציאה.
- הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום בצוע ההזמנה.
- הביטול נעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה.
ביטול בכתב יש לשלוח לכתובת דוא"ל:  
click_chief@arkia.co.il.
חובה לציין על גבי בקשת הביטול מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו. הביטול יכנס לתוקפו עם קבלת מספר אישור ביטול מנציג ארקיע.


שינוי מחירים
א) מחיר טיסות השכר נתון לשינוי לפני תחילת ביצוע הטיסה; המארגן רשאי לסרב לבצע את ההזמנה באם לא שולמו דמי ההזמנה הישימים ביום ביצוע הטיסה.
ב) כל המחירים המופיעים בפרסומי המארגן מתייחסים למחירים, לעלויות, לשער החליפין של מט"ח וכד' שהיו בתוקף ביום פרסומם.


שינוי תכנית
הטיסות הינן טיסות שכר (
Charter) המבוצעות על ידי מוביל אווירי בהתאם לתנאי המוביל ואחריותו ובכפוף לכל דין. הזכות בידי המארגן לאחד טיסות, לשנות בין היתר- נתיבי טיסה, מוביל אוירי, אמצעי תובלה, מקומות, המראה, יעדי טיסה, מסלולי הטיול, מועדי הטיסות, מלונות וכד' ועל כן, מובהר בזאת כי ככל שהתקבל אישור סופי מאת רשויות התעופה הרלוונטיות ייתכן והמארגן יבקש לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם, ללא כל הודעה מוקדמת, אם יראה לו הדבר נחוץ או רצוי. כמו כן מובהר כי תיתכנה נחיתות ביניים, הן ע"י המוביל והן ע"י המארגן.

ביטול עסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא "אדם עם מוגבלות", "אזרח ותיק" או "עולה חדש", כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

- ההזמנה בוצעה באמצעות שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית ("צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי);

- הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך סיכום עסקה, לפי המאוחר.

- הביטול נעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה.

- ביטול בכתב יש לשלוח  לכתובת דוא"ל:  click_chief@arkia.co.il

חובה לציין על גבי בקשת הביטול מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו. הביטול יכנס לתוקפו עם קבלת מספר אישור ביטול מנציג ארקיע.

 

- הצרכן הציג בפני ארקיע תעודה המוכיחה כי מדובר באדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

- הצרכן שלח הציג לפני ארקיע או ישלח לה עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה אחד מהמסמכים שלהלן, לפי העניין:

1.     תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;

2.     תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;

3.     תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;

4.     תעודה המעידה על נכות או אישור זכאות לקצבה בשל מוגבלות שניתנו לצרכן על ידי המוסד לביטוח לאומי.

5.     תעודה המעידה על נכות שניתנה לצרכן לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב].

6.     החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, בדבר היותו של אדם מפגר.

7.     אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת, שניתן בהתאם לתע"ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.

8.     תעודת עיוור או לקוי ראייה שניתנה בהתאם לתקנות שירותי הסעד הנ"ל.

9.     אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה ושירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתע"ס.

 

אחריות
א) אחריות המארגן:

כל שירותי התובלה הנוגעים לטיסת השכר לרבות התובלה האווירית והיבשתית, האכסון והסידורים האחרים (להלן "השירותים"), מבוצעים ע"י המארגן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו כסוכנים בלבד של ספקי השירותים ומתווכים להזמנות בלבד; המארגן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו אינם מקבלים על עצמם, הן במישרין והן בעקיפין, כל אחריות לנזק כלשהו מסוג כלשהו הנובע מהשירותים או הקשור בהם לרבות לתקלות, מוות, מחלה, אובדן, אי ביצוע, ביצוע לקוי, איחור או אי נוחות שיגרמו לנוסע או לכבודתו תוך כדי קבלת השירותים או לנובע מהם. אין ולא תהיינה לסוכן או לנוסע תביעות מכל סוג שהוא, כספיות או אחרות, העלולות לנבוע מהשירותים או בקשר אליהם כנגד המארגן, עובדיו, שליחיו, נציגיו או מי מטעמו. המארגן ו/או נציגיו אינם אחראים
להפסדים כספיים ו/או הוצאות נוספות שייגרמו עקב איחורים, שינויים או ביטולים בכלי הסעה באוויר, ביבשה ובים, הסגרים, מחלות, שביתות, מלחמות, תנאי מזג אויר, פגעי כח עליון וכו'. הפסדים ו/או הוצאות כספיות כאלה יחולו על הנוסע.
המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או להחליף, באורח מלא או חלקי, כל חלק מחבילת הנופש ללא הודעה מראש עקב סיבות שאינן תלויות במארגן. המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל את חבילת הנופש או חלק ממנה בכל עת אם כמות הנוסעים שנרשמו לחבילת הנופש או לחלק ממנה אינה מצדיקה את ביצועה. בכל מקרה של ביטול כאמור, זכאי הנוסע להחזר כספי חלקי או מלא, בהתאם לביטול, באותו אופן תשלום, באם שולם. 


ב) אחריות המוביל:
המוביל ישא באחריותו כמפורט בכרטיס הטיסה ובכפוף לכל דין, לרבות אמנת ורשה ותיקוניה, אמנת מונטריאול וחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב- 2012 ולא תישמע כל טענה כלפי המארגן בכל אשר במסגרת אחריותו של המוביל כמפורט בכרטיס הטיסה ובכפוף לכל דין.


בתי מלון
דירוג בתי המלון הינו בהתאם לדירוג המוענק על ידי משרד התיירות או הגורמים המקובלים באותה מדינה ואין המארגן אחראי לדירוג כאמור.
המארגן יעשה ככל יכולתו לאכסן את הנוסע בבית המלון אליו הוא נרשם, אולם יתכנו לעתים שינויים בבתי המלון עקב סיבות הקשורות בבתי המלון. המארגן שומר לעצמו את הזכות לשנות את בית המלון גם לאחר צאת הנוסע לחו"ל ובלבד שיהיה ברמה דומה לבית המלון אליו הוא נרשם. החדרים במלונות הם חדרים עם 2 מיטות נפרדות או מיטה כפולה אין באפשרות המארגן להבטיח סוג המיטה. אין באפשרות המארגן להבטיח חדר מסוג מיוחד כלשהו לרבות חדרים צמודים או חדרים עם דלת מקשרת או מיקום מסוים של החדר בתוך מתחם בית המלון.
במקרה של הזמנת חדר ליותר מ- 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי (לרבות מיטה מתקפלת). אין באפשרות המארגן להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. תקלות בשירותי בתי המלון לרבות מיזוג אוויר, או הפעלה חלקית של מיזוג האויר, הסקה, מעליות, טלוויזיה, מתקני-שירות ובילוי במלון וכיו"ב, אינם בשליטת המארגן ובאחריותו ומוסכם על הנוסע כי לא יהוו עילה לתלונה כלשהי כלפי המארגן. לפי הנוהג המקובל בבתי המלון, הכניסה לחדרים היא בדרך כלל החל משעה 14:00 ופינוי החדרים הוא עד שעה 12:00 ביום העזיבה (זאת ללא קשר למועדי הטיסות). אין באפשרות המארגן להבטיח כניסה ו/או פינוי החדרים בבית המלון בשעה כזו או אחרת לרבות כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת. *על פי דרישת בתי המלון, בעת ההתייצבות וכתנאי לקבלת החדר, חובה על האורח למסור פרטי כרטיס אשראי לצורך הבטחת כיסוי חיובים עתידיים (אם יהיו).


מיזוג אויר
הפעלת מיזוג אויר במלון אינה באחריות המארגן אשר לא ישא באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי הינו מצויד במערכת מיזוג. הפעלת המזגנים ותקינותם הינם באחריות ובשליטת בתי המלון בלבד. יודגש כי תתכן הפסקת פעילות המזגן בתקופות מסויימות בשנה, או בשעות מסוימות על פי נהלי המלון ו/או חוקי המדינה הרלבנטית.


השכרת רכב

באחריות נוסע המזמין השכרת רכב בחו"ל להצטייד ברשיון נהיגה בינלאומי תקף, רשיון נהיגה ישראלי תקף וכרטיס אשראי בינלאומי תקף, כולם על שמו של שוכר הרכב, וכן לוודא את גילו של שוכר הרכב ובאם עומד בתנאי ההשכרה. בהשכרת רכב קיימת הגבלת גיל מינימום וגיל מקסימום אותה יש לבדוק בעת ביצוע ההזמנה. השכרת הרכב כפופה לתנאי ההשכרה של חברת השכרת הרכב.
מובהר כי מחיר השכרה אינו כולל תוספות כגון מס בגין קבלת הרכב משדה התעופה או דמי טיפול בשעות חריגות. למען הסר ספק יובהר כי המארגן אינו אחראי לתקלות בשירותי השכרת הרכב אשר אינם באחריותו ו/או בשליטתו של המארגן.


מניין ימי חבילת נופש
במניין ימי הנופש המוצעים לקהל נכללים יום היציאה ויום החזרה וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסה של חברות התעופה השונות עמן קשור המארגן. ימי הנופש נמנים מעת יציאת הנוסע מהארץ ועד שובו, גם אם היציאה מהארץ היא בשעות אחה"צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר.


מסמכי הטיסה ותוקף הדרכון
באחריות הנוסע לוודא קיום דרכון תקף לפחות -ל 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל, עליו לבדוק האם הוא נדרש לקבל אשרת כניסה, (ויזה) למדינה אליה הוא טס. במעמד בצוע ההזמנה על הלקוח המבצע את ההזמנה חלה אחריות לציין בפני הסוכן, אזרחות של כל אחד מהנוסעים עבורם מתבצעת ההזמנה. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד.

חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.,

באחריות הנוסע לוודא מילוי אחר כל דרישות הנסיעה הממשלתיות וכן קיום כל מסמך דרוש אחר לצורך יציאתו לחו"ל, לרבות המצאת מסמכי נסיעה.
אין המארגן אחראי לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי השגת אשרה מתאימה או עקב יציאתו לחו"ל באשרה בלתי מתאימה או כלל ללא אשרה או יציאתו בדרכון מוגבל או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אזרח של מדינה עוינת למדינה מנפיקת האשרה.
לקראת היציאה מן הארץ חובה על הנוסע לבדוק אם ברשותו, בין היתר:
א. דרכון בתוקף. ב. אשרת כניסה (ויזה) למדינת היעד (אם נחוצה). ג. ביטוח (בריאות ומטען).


אי ניצול שירותים
המארגן אינו אחראי לאי ניצול שירותים, כולם או חלקם, ע"י סוכן/נוסע. המארגן לא יחזיר כספים לסוכן/נוסע בעבור שירותים שלא נוצלו, למעט בגין דמי ביטול הזמנה, כאמור לעיל.


הטסת כבודה
- אין המארגן ו/או המוביל מקבלים על עצמם להוביל את כבודתו של הנוסע באותה טיסה יחד עמו אם עלתה הכבודה על משקל 20 ק"ג, אף אם שילם הנוסע בגין מטען עודף. המארגן ו/או המוביל, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לסרב להוביל כבודה של נוסע אם שקלה מעל ל- 20 ק"ג.
- במקרה של אובדן או נזק לכבודתך בתחנת היעד בארץ או בחו"ל, יש לפנות אל נציגות מחלקת אבידות ומציאות המייצגת את המוביל באולם הנוסעים הנכנסים ולהציג את הנזק או לדווח האובדן.


הודעות
- הודעות למארגן, לרבות הודעות על ביטול הזמנה, חייבות להימסר למארגן, בשעות העבודה הרגילות. מועד ביטול הזמנה ייחשב ביום שבו נתקבלה הודעת הביטול אצל המארגן.
- הודעות לנוסע ו/או לסוכן ייחשבו כאילו נתקבלו אצל הנוסע לאחר 3 ימים מיום מסירתן לדואר או מיד עם מסירתן - אם נמסרו לנוסע או לסוכן טלפונית או בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה.


התייצבות לטיסה
על הנוסע להתייצב בדלפקי הקבלה של חברת התעופה, לפחות שלוש שעות לפני זמן הטיסה.
במקרה של אחור בהתייצבות לטיסה, האחריות לכל תוצאה הקשורה בכך הינה על הנוסע בלבד (יש לשים לב לשם השדה).


במהלך השהות בחו"ל
סוכני ארקיע אינטרנשיונל ביעדים השונים או הספק המקומי (שפרטיהם מצוינים במסמכי הנסיעה) יעמדו לרשות הנוסע בכל הנוגע למתן מידע כללי, ו/או סיוע במידת האפשר.


טרם הטיסה
72 שעות לפני מועד הטיסה, חלה חובה על הנוסע להתקשר עם סוכן ארקיע אינטרנשיונל, בהתאם לפרטים בכרטיס הטיסה, על מנת לוודא אם לא חל שינוי בטיסתו, לעומת המצויין בכרטיס הטיסה אשר ברשות הנוסע. (יש לציין במפורש את כל הפרטים הרשומים בכרטיס הטיסה, בין היתר את המועד המדוייק - תאריך ושעה! כמו כן יש לציין את מספר הטלפון בו ניתן יהיה להשיג את הנוסע, לצורך מסירת שינויים אם יהיו עד למועד הטיסה). אם מועד ההתקשרות הנ"ל חל בשבת, ביום א' או בחג - חלה חובה להתקשר לסוכן ביום האחרון שלפני השבת או החג.


התראות מסע
מומלץ לנוסעים להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ, על מנת להתעדכן במידע על התראות
מסע ככל שישנן, לארץ היעד שלהם. כתובת האתר הינה  
www.nsc.gov.il 


הפרדה ביטחונית

על פי דיני והוראות הביטחון של המדינה בה נמצא נמל התעופה ממנו מתבצעת ההמראה מישראל ולישראל, יתכן ויוחרמו חפצים מסויימים מכבודת הנוסע, אשר אינם מותרים להטסה ו/או הנוסע ידרש להפריד חפצים מסויימים מכבודתו, לרבות מכשירי חשמל ואלקטרוניקה. ארקיע אינטרנשיונל ו/או חברת התעופה אינן נושאות באחריות כלשהיא בדבר אובדן, נזק, שמד או איחור בהגעה של חפץ מכל מין וסוג שהוא, שהופרד ו/או הוחרם מכבודת הנוסע על-ידי גורמי הביטחון המקומיים.


תלונות
תלונה יש להגיש בכתב למארגן ישירות או באמצעות הסוכן, מיד לאחר גילוי נושא התלונה בצירוף כל המסמכים הדרושים לצורך הבהרת והוכחת התלונה. התלונה תשלח בדואר רשום. אין בקבלת התלונה ע"י המארגן משום הודאתו לאמור בה.

שיפוט
כל סכסוך הנובע מתנאי התקשרות אלה יהיה נתון בסמכותו הייחודית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.
"ארקיע אינטרנשיונל" חברה בקרן להבטחת כספי לקוחות החברים בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל בע"מ.
*** כל המידע הנמסר בדף מידע זה כפוף לשינויים

 

  

נגישות