Loading
נגישות
בחר תאריך יציאה
בירוק - טיסות ארקיע
בכחול - תאריכים להזמנה
היעדים הנבחרים:
כל היעדים:
בחר

חפש עכשיו

יציאה ב -
בחר יעד
בחר תאריך
גמיש בתאריך? הצג הצעות משתלמות בתאריכים קרובים

תנאי השימוש

תקנון שימוש באתר האינטרנט ארקיע click

הקדמה
1. אתר האינטרנט ארקיע click מופעל ע"י חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ וקבוצת ארקיע (להלן: "האתר" או "ארקיע"). האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים בתחום התעופה ע"י גולשים באינטרנט בישראל.
2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין ארקיע לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא  תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיו.
3. אישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי הקלדה על: "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו של המשתמש לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד ארקיע ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מטעמם, אלא על פי המפורט בתקנון.
4. לארקיע שמורה הזכות לשנות בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר. התקנון המחייב לגבי כל הזמנה הוא התקנון המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה.
5. האמור בלשון זכר בתקנון - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.
6. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני במספר 5758* או בכל מספר טלפון אחר המוביל אליו, מהווה את הסכמתך לתנאי התקשרות ו/או לתנאי מוביל אווירי ו/או לתקנון ארקיע אקספרס הנוגעים למוצרים שהזמנת ואת הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא את התנאים הנ"ל ואת תקנון זה במלואם ובעיון.
7. 
אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון ו/או הסכם ההזמנה המפורט בו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה.
8. הוראות תקנון זה וכן סיכום ההזמנה המצורף אליו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא בינך לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. בכל מקרה של סתירה ו/או פער בין האמור בתקנון זה לבין סיכום ההזמנה, יגבר האמור בסיכום ההזמנה על האמור בתקנון זה.

כללי
9. החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר ו/או באמצעות מוקד טלפוני.
10. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות המוצגים באתר, יש לבחור את המוצר או השירות המבוקשים ולהיכנס לדף הכולל מידע נוסף אודות המוצר או השירות.
11. על מנת לעבור לטופס ההזמנה באתר, יש להירשם ע"י הקלדת פרטים דוגמת שם משתמש, סיסמה, דוא"ל, מספר טלפון וכו'.
12. לתשומת ליבך - הרשמה לאתר מהווה אישור לארקיע לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי ארקיע וכן מידע שיווקי ופרסומי המתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר אותו רכשת בעת מסירת המידע. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של האתר, המצורף גם הוא לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
13. על המזמינים באתר לוודא כי ברשותם:    
13.1. דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ
13.2. אשרת כניסה למדינות המתוכננות לביקור
14. אין ארקיע אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי השגת אשרה מתאימה או עקב יציאתו לחו"ל באשרה בלתי מתאימה או כלל ללא אשרה או יציאתו בדרכון מוגבל או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אזרח של מדינה עוינת למדינה אשר מנפיקה את האשרה.
15. יובהר ויודגש, ביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה אישור של ארקיע על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מחברת כרטיס האשראי.
16. לתשומת לבך, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לארקיע ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי מטעם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים.
17. כל טעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת יעד הטיסה, מס' הכרטיסים ו/או כמות השירותים המוזמנים ו/או טעות בהקשת גילאי הנוסעים, ו/או טעות באיות השם כפי שרשום בדרכון של הנוסע, וכיו"ב, תהיה באחריות המשתמש.
18. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הגולש הודעה מתאימה מנציגי ארקיע. לצורך השלמת הרכישה יידרש הגולש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של ארקיע לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי.
לא פעל הגולש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה ובכל מקרה לא פחות משלושה ימים לפני התאריך המיועד למתן השירות, תהיה ארקיע זכאית לבטל את ההזמנה.
19. מחירי המוצרים והשירותים הנמכרים באמצעות האתר ומרכז ההזמנות משתנים מעת לעת. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע.
20. מחירים הנקובים במטבע חוץ יגבו על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע ביום התשלום.

 

בעלות ושמירה על זכויות
21. האתר, הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר הקשור בו הנם קניינה הפרטי הבלעדי של ארקיע או במידה ומפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם גופים. המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י ארקיע.
22. שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר.
23. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו הינם קניינה הבלעדי של ארקיע או במידה שפורסמו מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.

כשרות להשתמש באתר
24. כל משתמש רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
24.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
24.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
24.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
24.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ביטול ושינוי עסקה
25. ביטול עסקאות יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981) (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל) יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לנוסע לפי הנמוך מביניהם:
25.1. ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ("צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי);
25.2. ההזמנה בוצעה שמונה ימים או יותר (שאינם ימי מנוחה) ממועד היציאה;
25.3. הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום בצוע ההזמנה; 
25.4. הביטול נעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה.  

26. ביטול בכתב יש לשלוח למספר פקס 03-6900806, חובה לציין על גבי הפקס מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו.
27. כל מקרה של ביטול/שינוי ההזמנה יתבצע בהודעה בכתב בלבד (במכתב או בפקס) ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס ביטול/שינוי במשרדי ארקיע. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום מנוחה, ייחשב יום הביטול/שינוי כיום הראשון שלאחר יום המנוחה. הביטול יכנס לתוקפו רק אם קיבל הנוסע אישור ביטול מנציג ארקיע.
28. ארקיע ממליצה למשתמש באתר על רכישת ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים.
29. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי נשים הרות המחליטות לטוס על דעתן ואחריותן ולאחר שמובהר כי בכל טיסה לכל יעד ייתכן ותגרום פגיעה ו/או נזק לאישה ההרה ו/או לעובר הרי שנוסעת הרה עד שבוע 27 כולל, בחתימתה על טופס ההזמנה ו/או עם קבלת הכרטיסים ו/או ביצוע ההזמנה בחברת ארקיע משחררת את ארקיע ו/או מי מטעמה  מאחריות. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נוסעת הרה משבוע 28 עד 33 לא כולל, המחליטה לטוס, חייבת להביא עימה אישור רפואי באנגלית בו רשום שאין מניעה לטוס ואין כל חשש ללידה מוקדמת.

שמירה על פרטיות וסודיות
30. ארקיע מכבדת את פרטיות הלקוח ונוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור עליה, ככל האפשר. לעיון במדיניות הפרטיות העדכנית של האתר 
לחץ כאן. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

תנאים נוספים
31. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באתר, משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.
32. נפלה טעות קולמוס בתיאור ו/או מחיר המוצר ו/או השרות המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את ארקיע, אך ארקיע תהא רשאית לבטל את העסקה.
33. ארקיע לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
34. ארקיע אינה מתחייבת כי הקישורית (link) בכל קישורית תוביל לאתר אינטרנט פעיל.
35. ארקיע ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא.
36. ארקיע ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר בשל כניסה לאתר. כמו כן אין ארקיע אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר.
37. ארקיע לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמש ו/או גורם אחר. המשתמש ישפה ו/או יפצה את ארקיע ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ו/או הוצאות משפטיות כלשהם אשר יחולו על ארקיע כתוצאה משימושו באתר.
38. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ארקיע ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ארקיע נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
39. רישומי המחשב של ארקיע בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
40. ארקיע תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
40.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
40.2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/שירותים המוצעים למכירה;
40.3. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
40.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
40.5. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
40.6. אם יתברר לארקיע ו/או מי מטעמה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו קנה לצד ג' ו/או לסחור בו.

שונות
41.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
42. בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט בישראל, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.
43. מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד ארקיע, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.
44. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 09.11.2020 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ארקיע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
45. כתובת החברה: רחוב הלח"י 19, בני ברק

לש0987-11