מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, שמספרה 511123051, והחברות הבנות שלה (ביחד: "ארקיע", "אנו", או "אנחנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות שלך, ותפעל להגן על פרטיותך בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניותנו בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם כאשר אתה יוצר קשר אתנו ו/או מזמין את השירותים והמוצרים שלנו, או בעת הביקור ו/או השימוש שלך באתר שלנו ("האתר"), ו/או באפליקציה שלנו ("האפליקציה"). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר והאפליקציה אשר זמינים בכתובת https://www.arkia.co.il/terms-and-conditions-c161p ("תנאי השימוש"). הגישה לאתר ולאפליקציה והשימוש בהם ובכלל זה השירותים המוצעים דרכם, כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין ארקיע לבינך כמשתמש ועצם השימוש שלך באתר או באפליקציה, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.

אנו רשאים להתנות את הגלישה באתר ובאפליקציה או את אספקת השירותים או המוצרים שתבקש שנספק לך, במסירת מידע אודותיך, אשר עשוי לכלול פרטים מזהים שלך ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתנו. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור לנו את מידע זה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. במידה ולא תמסור מידע כאמור, נהיה רשאים למנוע ממך לגלוש באתר או באפליקציה או באזורים מסוימים בהם, להשתמש בשירותים שונים באתר או באפליקציה, או להזמין שירותים ו/או מוצרים בדרך אחרת על פי שקול דעתנו הבלעדי.


1. המידע שאנו אוספים

במסגרת השימוש באתר או באפליקציה או הרישום לאתר או לאפליקציה, הנך עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אודותיך אשר יאספו על ידינו, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.


כמו כן, בעת השימוש באתר או באפליקציה, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר או באפליקציה, פרטי ציוד הקצה באמצעותו תשתמש באתר או באפליקציה, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), מיקומך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר או באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.  בנוסף, בעת ביצוע הרישום לטיסה (check-in), בין אם בשדה התעופה ובין אם באמצעות ביצוע רישום מוקדם דרך האתר או האפליקציה, ארקיע תאסוף מידע אודותיך, אשר יכלול בין היתר את נתוני הדרכון שלך ופרטי הטיסה.

יתר על כן, במסגרת הזמנות כרטיסי טיסה, חבילות נופש ומוצרים ושירותים נלווים, אנו נאסוף עליך את פרטי ההזמנות, יעדי הטיסה, פרטי חבילות הנופש ופרטי העסקאות אם נותני השירותים, כמו גם נתונים כגון שם, תאריך לידה, מספר זהות, מספר דרכון, מספר הזמנה, כתובת דוא"ל, כתובת מגוריך, מספר טלפון נייד, מדינת אזרחות, מצב משפחתי וכדומה. במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי אנו נאסוף גם פרטים אודות נתוני העסקאות אותם ביצעת בקשר עם השירותים שאנו מציעים.

כמו כן, ככל שתרכוש מוצרים או שירותים מארקיע אשר אינם כרטיסי טיסה או מוצרים או שירותים נלווים כגון חבילות נופש, ארקיע תשמור רישום של פרטי הרכישות או ההזמנות האלו, כמו גם של הנתונים שתמסור לה במסגרת הזמנתם.

במסגרת רכישת שירותים או מוצרים מצדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים שלנו, אנחנו נקבל את פרטי העסקאות שתבצע מולם. אנחנו גם עשויים לקבל נתונים ממפעילי הרשתות החברתיות בהן יש לך חשבון ככל שתבחר לקשר את החשבון שלך עם האתר או האפליקציה.

ולבסוף, ארקיע תאסוף את המידע שתמסור לה בכל עת שתיצור קשר איתה או עם מי מטעמה באמצעות שרות לקוחות טלפונית, מילוי טופס באתר או באפליקציה, משלוח הודעת דואר אלקטרוני, צ'אט, רשתות חברתיות או בכל דרך אחרת.

 

2.  השימוש במידע

2.1.   השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר או האפליקציה והשירותים המוצעים בהם; (ב) על מנת לספק לך את השירותים והמוצרים שביקשת שנספק לך, ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות שלך וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס, לרבות הצעות מסחריות מטעמנו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר או באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך; ו-(ו) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.

2.2.  הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, ארקיע רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של ארקיע, על מנת שארקיע תוכל להעניק לך את השירותים ואת המוצרים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל; (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או באפליקציה או תבצע באמצעות האתר או האפליקציה, או בקשר איתם, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי ארקיע צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין ארקיע או מי מטעמה; (ה) במקרה שארקיע תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; ו-(ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר או באפליקציה, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי.

2.3.  הנתונים והמידע שנמסרו לארקיע יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ארקיע, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

3.  איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

ארקיע עושה שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ונעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר או האפליקציה. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר או באפליקציה, תדירות השימוש בהם, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר או לאפליקציה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

4.   שימוש ב'עוגיות' – Cookies

4.1.  ייתכן שהאתר או האפליקציה ישתמשו בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), (להלן: "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך באתר או באפליקציה, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר או באפליקציה לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.

4.2. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר או האפליקציה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או האפליקציה או התכנים בהם להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או האפליקציה. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשירך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר או אל האפליקציה, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ו/או לאפליקציה ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר או באפליקציה במידה ועליך להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, וארקיע נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי ארקיע יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. כאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו, ארקיע מפעילה מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות. ארקיע רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר או באפליקציה ארקיע ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.

4.3. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באפליקציה או באתרי אינטרנט אחרים.

5.   משלוח דברי פרסומת

5.1. ארקיע מציעה שירותי משלוח דברי פרסומת אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם קבלת דיוור חדשותי, כללי או פרסומי ישירות למשתמש בשירותים אלו (להלן: "הדיוור"). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל תוכן חדשותי.

5.2. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו ע"י ארקיע דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו לך התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודותיך כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לך ביותר.


5.3. המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות שלנו בכתובת: customer.service@arkia.co.il. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר או האפליקציה.

6.  אתרים אחרים

האתר או האפליקציה עשויים לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי ארקיע או על ידי מי מטעמה. כך למשל, האתר או האפליקציה עשויים לכלול קישורים לאתרים המציעים שירותי תיירות ושירותים נלווים אחרים. ארקיע אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שארקיע מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של ארקיע.

7.  אבטחת מידע

7.1.  ארקיע משקיעה משאבים ניכרים ונוקטת באמצעים מחמירים בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידיך, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע שנועדו למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. . עם זאת, אין באפשרות ארקיע להבטיח שהאתר או האפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה בלתי מורשית למידע המוחזק בידיה.

7.2. חיובים כספיים בכרטיס האשראי יתבצעו אך ורק לאחר ביצוע הזמנה ובכפוף לאמור בתנאי השימוש. מובהר כי פרטי כרטיס האשראי לצורך תשלום עבור ביצוע ההזמנות אינם נשמרים אצל ארקיע אלא על ידי ספק שירותים חיצוני המנהל את תהליך הסליקה ואחראי על הצפנת המידע ואבטחתו באמצעים מתאימים, לרבות מנגנוני הצפנה בהתאם לתקנים בינלאומיים, בכפוף להוראות כל דין.

8.  שינויים במדיניות הפרטיות

ארקיע רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר או של האפליקציה.

 

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו טופס יצירת קשר באתר או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: customer.service@arkia.co.il.