Loading
נגישות
בחר תאריך יציאה
בירוק - טיסות ארקיע
בכחול - תאריכים להזמנה
היעדים הנבחרים:
כל היעדים:
בחר

חפש עכשיו

יציאה ב -
בחר יעד
בחר תאריך
גמיש בתאריך? הצג הצעות משתלמות בתאריכים קרובים

תנאים להעלאת תמונות

תנאים להעלאת תמונות בעמוד הפייסבוק.

1. מעלה התמונה מסכים, ומצהיר כי הוא בעל הזכויות המלאות והבלעדיות בתמונה, לרבות זכויות הקניין והקניין הרוחני וכי עצם העלאת התמונה על ידי מעלה התמונה, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר, על כל זכות העשויה להיות לו בקשר עם התמונה, ועל כל טענה בעניין, לרבות כל זכות מוסרית וזכויות יוצרים בתמונה. 

2. מעלה התמונה מאשר ומסכים כי ארקיע או מי מטעמה תהא רשאית לעשות בתמונה כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שימושים מסחריים, שכפול, העתקה, פרסום, הקרנה ואו הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה, שבעל זכות היוצרים רשאי ויכול לעשות על פי כל דין, וכל זאת, ללא תשלום תמלוגים, ללא הגבלת זמן ובכל העולם.

3. מעלה התמונה מתחייב, כי לא יעלה לעמוד הפייסבוק תמונה אשר עלולה להפר כל דין ו/או להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר ו/או צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב מעלה התמונה כי לא יעלה תמונה המכילה תכנים בלתי נאותים, ו/או פוגעניים, ו/או אלימים, ו/או גזעניים ו/או תכנים מיניים, ו/או פרובוקטיביים ו/או כל תמונה בלתי ראויה אחרת וכי האחריות המלאה בגין פרסום תמונה כאמור לעיל, תחול על מעלה התמונה באופן בלעדי.

4. מעלה התמונה מאשר ומסכים כי ארקיע לא תישא  בכל אחריות לגבי דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בקשר עם התמונה, לרבות בכל הקשור לזכויות שבתמונה, ובמקרה בו יתברר כי התמונה מפירה חיובים המוטלים על מעלה התמונה כאמור לעיל, או כי התמונה מפירה כל זכות של צד שלישי ו/או כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על מעלה התמונה, ויהיה עליו לשפות ולפצות את ארקיע ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה ו/או למי מטעמה עקב כך מייד עם קבלת דרישתה הראשונה.

5. מעלה התמונה מאשר ומסכים כי ארקיע ו/או מי מטעמה איננה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם למעלה התמונה ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מעצם העלאת התמונה או מכל שימוש אחר שתעשה ארקיע בתמונה כמפורט לעיל .

6. מעלה התמונה משחרר את ארקיע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל שימוש בתמונה, ככל שייעשה על ידי צד שלישי כלשהו, וכן מאשר ומסכים כי ארקיע איננה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם למעלה התמונה ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מכך .

7. מוסכם כי לארקיע שיקול הדעת הבלעדי, להסרת תמונה מעמוד הפייסבוק בכל עת, ככל שתמצא לנכון. 

8. מעלה התמונה מאשר ומסכים לפרסום שמו כפי שנמסר על ידו בעת העלאת התמונה, ולחילופין מאשר ומסכים כי ארקיע איננה מחויבת לפרסם את שמו כמפורט לעיל וכל זאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ארקיע.